Marktleiderschap

We hebben onszelf hoge prestatiedoelen gesteld en zijn trots op de erkenning die we hebben gekregen.

Cabot heeft haar eigen interne normen ontwikkeld die richting bieden aan en uitleg geven over hoe we onze waarden en ethische normen kunnen handhaven. Dergelijke normen omvatten onze bedrijfswaarden, ethiek en naleving, gedragscode voor leveranciers, veiligheidsrichtsnoeren en productieprocessen. 

Daarnaast nemen onze werknemers actief deel en vervullen zij vaak een leiderschapsrol binnen vakgroepen. Deze organisaties werken samen om ervoor te zorgen dat de materiaalspecifieke toxicologische beoordelingen en het epidemiologisch onderzoek correct worden uitgevoerd en consistent worden gerapporteerd aan de hand van de aanbevolen procedures voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn van mening dat samenwerking met anderen met anderen en deelname aan vrijwillige initiatieven essentieel is om partnerschap en leiderschap te tonen. Zo neemt Cabot deel aan positieve discussies over de rol van de wet- en regelgeving en de rol van de branche bij het verminderen van de koolstofdioxide (CO22)-uitstoot en het indammen van de negatieve gevolgen die klimaatverandering veroorzaakt.

Global Compact van de Verenigde Naties

UN Global Compact

In een volgende stap op ons duurzaamheidstraject, hebben wij United Nations Global Compact in juli 2015 het UNGC met trots ondertekend. Al lange tijd hebben wij de geest en de intentie gekoesterd van de 10 universeel aanvaarde UNGC-beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding. De beginselen vormen nu dan ook een natuurlijk verlengstuk van onze waarden en ons bedrijfsmodel. Wij blijven ons onderscheiden met krachtige programma's die een positief effect hebben op werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. 

Mensenrechten

Wij hebben een diep respect voor de diverse achtergronden van onze werknemers en zijn er grondig van overtuigd dat ieder individu de ander met waardigheid, eerlijkheid, respect en billijkheid dienen te behandelen. Dit vermelden wij expliciet Code of Business Ethics naast ons officiële mensenrechtenbeleid, waarbij wij een en ander ook van onze leveranciers verwachten. Wij proberen het duurzaamheidsbeheer van onze leveranciers actief te begrijpen, en gaan ondertussen door om met dit beleid de activiteiten van onze leveranciers’ te beoordelen en hen verantwoordelijk te houden, opdat deze fundamentele rechten worden gerespecteerd.

Arbeidsvoorwaarden

Veiligheid is de hoeksteen van onze activiteiten, waarbij wij ernaar streven bedrijfsactiviteiten zo uit te voeren dat ze veilig zijn voor onze werknemers, onze contractanten, en de gemeenschappen waarin we werken. Vanuit de overtuiging dat elk letsel te voorkomen is, stellen we alles in het werk om werknemers, contractanten en bezoekers aan onze vestigingen wereldwijd te trainen en met al het nodige uit te rusten waardoor zij dagelijks precies zo naar huis gaan als ze op onze locatie zijn verschenen. Daarnaast erkennen de voordelen die het stimuleren van welzijn onder ons personeel oplevert. Het afgelopen jaar hebben wij tal van mogelijkheden voor veiligheidstrainingen aangeboden en werknemers nog beter bijgestaan in het verbeteren van hun algehele gezondheid en welzijn.  

Milieu

Wij onderkennen dat onze planeet tal van milieuproblemen het hoofd moet bieden en aanvaarden daarom volledig onze verantwoordelijkheid om onze voetafdruk in onze activiteiten wereldwijd zo veel mogelijk te beperken. Deze verplichting geldt des te meer gezien het feit dat de meeste onderwerpen die het belangrijkst zijn in ons duurzaamheidsprogramma, met het milieu te maken hebben. Onze inspanningen hebben wij handen en voeten gegeven door specifieke doelen te stellen op het gebied van energie-, -emissies en afval, en we zijn voortdurend op zoek naar manieren om deze doelen rond 2025 te verwezenlijken. We erkennen ook dat we moeten doorgaan met het monitoren van watergebruik en meer mogelijkheden tot samenwerking moeten zien te vinden in de gehele waardeketen om samen onze impact op het milieu te verkleinen.

Corruptiebestrijding

Een integere bedrijfsvoering is van essentieel belang voor ons zakelijk succes en vereist de steun van alle werknemers en leveranciers. Alle vormen van corruptie, waaronder omkoping en afpersing, zijn bij Cabot uitdrukkelijk verboden’ Code of Business Ethics. Alle werknemers zijn verplicht om een training te ondergaan over onze code voor bedrijfsethiek, aan de hand waarvan zij zich kunnen oefenen in het opsporen van potentiële risico's en kunnen leren hoe dergelijke zaken aan te pakken. Afhankelijk van de’ taken van werknemers, is bijkomende training mogelijk vereist als aanvullende maatregel om te voldoen aan onze  hoge verwachtingen van een ethische bedrijfsvoering.


Responsible Care®

Responsible Care staat voor de manier waarop de chemische industrie’ streeft naar een veilige, verantwoordelijke en duurzame omgang met chemische stoffen gedurende de hele levenscyclus. We zijn toonaangevend geweest in Responsible Care sinds wij deel zijn gaan uitmaken van American Chemistry Council (ACC) in 2010. Onze deelname aan Responsible Care® geeft aan hoe sterk wij geloven in de waarde van externe betrokkenheid van en certificering door derden van onze systemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en beveiligingsbeheer. 

Door middel van Responsible Care zetten we ons in voor: 

  • Voortdurende verbetering van de veiligheids-, gezondheids- en milieuprestaties ten aanzien van technologieën, processen en producten
  • Een verstandig gebruik van hulpbronnen en minimalisering van de afvalproductie
  • Bevordering van een verantwoord beheer van chemische stoffen 
  • Instandhouding van een open communicatie met belanghebbenden

Binnen dit programma hebben we gekozen om RC 14001 te implementeren, dat de vereisten van de Responsible Care-code en de Internationale Organisatie voor Normalisatie omvat (ISO) 14001-milieumanagementsystemen voor onze productiefaciliteiten en bedrijfskantoren in de Verenigde Staten en onze carbonblack-faciliteit in Canada. Elk jaar na certificering, blijken verschillende van onze productielocaties in de Verenigde Staten toonaangevend te zijn op het gebied van veiligheid. Zij mochten na de jaarlijkse certificering al diverse malen een ACC Award in ontvangst nemen in de categorieën Achievement, Honor en Excellence.

Ook op onze internationale locaties buiten Noord-Amerika worden de beginselen van Responsible Care strikt nageleefd en wereldwijd toegepast. Zo is onze faciliteit in Tianjin, China, gecertificeerd voor de Responsible Care 14001®-mileubeheersnorm, waardoor wij het eerste chemische bedrijf zijn dat deze mijlpaal heeft bereikt in China. Daarnaast zijn we, als lid van de Association of International Chemical Manufacturers (AICM), die Responsible Care in China promoot, actief betrokken op bestuurlijke posities in de AICM’-subcommissies voor milieu, veiligheid, omgang met noodsituaties, productie en procesveiligheid.


Onze CEO heeft het wereldwijde Responsible Care®-handvest ondertekend, dat blijk geeft van onze wereldwijde betrokkenheid bij de beginselen van Responsible Care®.

Download the Charter