Privacybeleid

Laatste update: augustus 2014

Deze website (de "Site") wordt beheerd door Cabot Corporation ("Cabot"), de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de Site. De termen "wij" en "ons" verwijzen naar Cabot.

We respecteren de privacy van bezoekers van de Site en streven ernaar hun informatie te beschermen. Aangezien de gegevens die we inzamelen ook gegevens omvatten waarmee bezoekers van de Site kunnen worden geïdentificeerd ("persoonlijke gegevens"), informeert dit privacybeleid bezoekers over (i) het soort gegevens dat we op de Site inzamelen, (ii) hoe wij die persoonlijke gegevens mogen gebruiken en (iii) met wie wij deze gegevens mogen delen. Persoonlijke gegevens die over u worden ingezameld en krachtens dit privacybeleid worden verwerkt, worden beheerd door Cabot, kantoor houdend te Seaport Lane 2, Suite 1300, Boston MA 02210-2019.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met het inzamelen, gebruiken, verwerken en verstrekken van uw gegevens krachtens dit privacybeleid, inclusief het overdragen van die gegevens naar landen die mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving hebben als uw land.

I. De gegevens die Cabot mag inzamelen en hoe deze worden gebruikt

Cabot verzamelt persoonlijke gegevens (gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren) wanneer u de Site gebruikt. Daarnaast kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld uit opmerkingen en vragen van bezoekers op de site. Persoonlijke gegevens die worden verzameld door uw gebruik van de site worden voornamelijk elektronisch en automatisch verwerkt krachtens dit privacybeleid. Cabot zal deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer dit relevant is voor de omgang van Cabot met een bezoeker of wanneer Cabot zijn/haar instemming heeft.

Voorziet u Cabot van persoonlijke gegevens van derden, dan garandeert en verklaart u dat u alle vereiste gegevens aan deze personen hebt verstrekt en alle vereiste toestemmingen van deze personen hebt ontvangen om hun persoonlijke gegevens aan Cabot te kunnen verstrekken en om Cabot in staat te stellen deze persoonlijke gegevens te verwerken en verstrekken op de wijze en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven. Daarnaast garandeert en verklaart u dat u deze personen krachtens de toepasselijke wetgeving hebt geïnformeerd over hun privacyrechten.

Cabot vereist geen persoonlijke gegevens van een bezoeker voor toegang tot de algemene openbare delen van de Site, maar deze gegevens kunnen vereist zijn om productinformatie aan te vragen, te downloaden of om gebruik te maken van andere functies van de Site. Cabot verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens van een gebruiker van de Site zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

Cabot gebruikt de persoonlijke gegevens van een bezoeker wanneer dit nodig is voor doeleinden zoals het verifiëren van de identiteit van bezoekers van de site, het aanmaken van bezoekersgegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, het verwerken van en reageren op aanvragen, het verbeteren van de werkzaamheden, het onderhouden van zakelijke contactgegevens, het mogelijk maken van zakelijke transacties en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. We zullen uw persoonlijke gegevens mogelijk ook verwerken om u producten en diensten aan te bieden waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, of om wegens andere redenen contact met u op te nemen.

Cabot zamelt ook gegevens in die u niet rechtstreeks identificeren, maar die informatie bieden over uw interesses en activiteiten en die kunnen worden gebruikt om conclusies uit af te leiden en u in sommige gevallen indirect te identificeren. Zie de onderstaande informatie over ons cookiegebruik.

Cabot kan ook IP-adressen gebruiken. Een IP-adres is een reeks cijfers die automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u zich aanmeldt bij uw internetprovider of via het lokale netwerk (LAN) of het uitgestrekte netwerk (WAN) van uw organisatie. Wanneer u een website bezoekt, wordt uw computer automatisch herkend door het toegewezen IP-adres. Cabot, of bedrijven van derden die namens Cabot handelen, kunnen IP-adressen verzamelen om met bezoekers te communiceren wanneer deze zich binnen de Site verplaatsen en om hun gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken deze informatie normaliter niet om een persoonlijk profiel van onze bezoekers samen te stellen en de logbestanden worden automatisch gewist. Elk bezoek aan de Site wordt dus vastgelegd, maar de gebruiker blijft doorgaans anoniem voor ons.

Cabot verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens en gebruikt deze in samengevoegde vorm om gegevens zoals het totaalaantal bezoeken aan onze Site, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze Site en de domeinnamen van de internetproviders van onze klanten bij te houden. We gebruiken deze informatie om te doorgronden hoe bezoekers onze Site gebruiken, zodat we deze en onze diensten kunnen verbeteren. De Site wordt niet gericht gebruikt om persoonlijke gegevens van minderjarigen te verzamelen.

II. Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie die in eenvoudige tekstbestanden worden opgeslagen en door een website op uw computer of apparaat worden geplaatst. De website gebruikt cookies bij vervolgbezoeken. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan betrekking hebben op uw surfgedrag binnen een internetpagina, of een uniek identificatienummer bevatten, zodat de website zich u bij een vervolgbezoek kan 'herinneren'.

Cabot gebruikt cookies om uw ervaring op de Site te optimaliseren. We kunnen 'cookies' op de Site gebruiken om gebruikers in staat te stellen de Site te gebruiken zonder bij een vervolgbezoek opnieuw in te hoeven loggen, informatie in e-mailformulieren in te voeren, de Site te verbeteren, om te bevestigen dat bezoekers aan de vereiste criteria voldoen om hun aanvragen te kunnen verwerken en om het beheer en de veiligheid van de Site te verbeteren. 

De volgende cookiecategorieën worden door Cabot gebruikt:

  • Sessiecookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit.
  • Persistente cookies. Deze worden op uw computer of apparaat opgeslagen tot ze verlopen of totdat u ze verwijdert. Ze slaan persoonlijke voorkeuren op, zoals uw taalvoorkeuren op sites met meerdere talen, om uw vervolgbezoeken te vereenvoudigen.
  • Cookies van derden. We werken samen met derden die het gebruik van onze websites en de activiteiten daarop namens ons onderzoeken. Hierbij is het mogelijk dat zij een cookie op uw computer of apparaat plaatsen. Deze cookies bevatten echter geen persoonlijke gegevens die anderen zouden kunnen lezen en begrijpen.

Tenzij anders door Cabot wordt aangegeven, gebruikt Cabot geen persoonlijke gegevens die in een cookie worden verzonden voor marketingdoeleinden en worden deze persoonlijke gegevens niet met derden gedeeld. Cookies die door Cabot worden toegepast kunnen niet worden gebruikt om programma's of virussen naar uw harde schijf te downloaden en ze bieden Cabot niet de mogelijkheid om uw computer op enigerlei wijze te bedienen. Cabot gebruikt geen cookies om toegang te verkrijgen tot informatie die is opgeslagen op uw harde schijf of om hier informatie in op te slaan (behalve de identificatiegegevens).

Wilt u geen cookies van de Site ontvangen, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze u waarschuwt voordat u cookies accepteert en u de mogelijkheid geeft de cookie te weigeren wanneer uw browser deze opmerkt. Cookies kunnen ook worden geweigerd door deze in de browser uit te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of het helpscherm van uw browser voor meer informatie over deze functies. 

III. Hoe Cabot uw persoonlijke gegevens beschermt

Cabot zet zich in voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Cabot onderneemt commercieel redelijke stappen krachtens de veiligheidsbepalingen in toepasselijke wet- en regelgeving om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onvoorzien verlies, niet-geautoriseerde wijziging, niet-geautoriseerde verstrekking of toegang, misbruik en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Sommige delen van de Site kunnen prekwalificatie of registratie vereisen voor toegang en indien toegang wordt verleend een gebruikersnaam, wachtwoord of andere methode voor toegangscontrole vereisen. Geregistreerde bezoekers dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en alleen beschikbaar te stellen aan geautoriseerde personen. Wanneer geregistreerde gebruikers zich bewust worden van niet-geautoriseerd gebruik van een wachtwoord, dienen ze Cabot hierover te informeren.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij hebben toegepast om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat gegevens niet worden kwijtgeraakt, misbruikt of gewijzigd.

IV. Informatie delen met derden

Zoals aangegeven in het privacybeleid worden uw persoonlijke gegevens mogelijk verzonden aan andere entiteiten binnen de Cabot-groep, evenals aan derden, voor de hierin genoemde doeleinden. Deze entiteiten kunnen zich over de hele wereld bevinden. Een lijst met de wereldwijde locaties van Cabot staat op deze website.

Cabot zal zijn dienstverleners met gepaste zorgvuldigheid selecteren en zal via contractuele maatregelen vereisen dat deze derden (i) afdoende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toepassen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen; en (ii) gegevens alleen verwerken volgens de instructies van relevante Cabot-dochterondernemingen.

A. Zakenpartners, contractanten en dienstverleners

Cabot werkt samen met een selectie zakenpartners, contractanten en dienstverleners om zijn producten in bepaalde gebieden op de markt te brengen en te distribueren en om Cabot te voorzien van ondersteunende diensten in samenhang met de Site. Deze zakenpartners, contractanten en dienstverleners kunnen van tijd tot tijd en krachtens toepasselijke wetgeving toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens om ze in staat te stellen diensten te verlenen aan Cabot of rechtstreeks aan klanten van Cabot. Cabot kan uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld delen met een zakenpartner als reactie op productvragen die u op de Site stelt.

B. Directe marketing derden

We zullen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt niet verkopen of anderszins overdragen aan derden voor hun eigen gebruik bij directe marketing, tenzij dit duidelijk en vooraf aan u kenbaar wordt gemaakt en u expliciet toestemming hebt gegeven krachtens de toepasselijke wetgeving.

C. Juridische en zakelijke overdrachten

Cabot kan uw persoonlijke gegevens onder de volgende omstandigheden verstrekken:

  • wanneer we reden hebben om in goed vertrouwen te vermoeden dat het verstrekken van uw persoonlijke gegevens genoodzaakt is om iemand die u schade kan toebrengen of anderszins de rechten, eigendommen, of bedrijfsactiviteiten kan van Cabot, andere bezoekers van de Site of enigerlei andere personen die schade kunnen ondervinden van zulke activiteiten kan schaden, te identificeren, contacteren of een juridische procedure jegens diegene aan te spannen; 
  • wanneer we in goed vertrouwen geloven dat de verstrekking juridisch vereist is; 
  • als reactie op een eis van rechtshandhavingsinstanties in samenhang met een strafrechtelijk onderzoek; 
  • als reactie op een verzoek van civiele of bestuurlijke autoriteiten in samenhang met een civiele rechtszaak of bestuurlijk onderzoek; 
  • in het geval van een fusie, overname, verkoop van activa, joint venture of andere transacties die resulteren in een wijziging in het bestuur of eigendom van Cabot, hetzij geheel of gedeeltelijk, of; 
  • in het geval van een zakelijke reorganisatie, faillissement, insolventieprocedure of vergelijkbare omstandigheden, indien toegestaan krachtens en overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

V. Uw rechten

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens. We doen ons best om aan elke aanvraag voor gegevenstoegang te voldoen. Zijn de verzamelde persoonlijke gegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd, dan zullen wij deze binnen een billijke periode en binnen de relevante termijnen die door de wetgeving worden voorgeschreven wijzigen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Cabot door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens. Wordt uw verzoek schriftelijk bij Cabot ingediend, dan dient het te zijn ondertekend en te zijn voorzien van een kopie van een geldige identiteitskaart of een ander geldig identificatiedocument waarop de handtekening van de houder wordt weergegeven. In deze aanvragen dient ook het adres te worden opgenomen waarnaar reacties kunnen worden verzonden.

Cabot reageert zo snel als redelijk mogelijk is op alle aanvragen, maar ten minste binnen de relevante termijnen die worden voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, welke kunnen variëren van dertig dagen tot twee maanden.

VI. Links naar andere websites

De Site kan als dienst aan onze bezoekers links bieden naar andere websites van Cabot of derden. Het privacybeleid is niet van toepassing op deze sites. Deze sites worden onafhankelijk van de Site geëxploiteerd en worden niet door ons beheerd. Deze sites kunnen eigen privacyverklaringen hebben, waarvan we met klem aanraden dat u deze leest wanneer u de sites bezoekt. Lees het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, producten of diensten die door deze sites worden aangeboden of enigerlei ander gebruik van deze sites, noch voor aan deze sites gekoppelde gegevensverwerking en privacypraktijken.

VII. Privacybeleidupdates

We kunnen dit privacybeleid bij gelegenheid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen zonder individuele kennisgeving aan u. We raden aan dit privacybeleid periodiek na te lezen om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken. Bovenaan wordt aangegeven wanneer dit privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. Door gebruik te blijven maken van deze site, stemt u in met het privacybeleid en alle eventuele updates daarvan.

Waar de implementatie van dit beleid verder handelen vereist om te voldoen aan lokale wetgeving of bedrijfsverplichtingen binnen een bepaalde jurisdictie, zoals lokaal overleg, registraties, vertaling of andere juridische formaliteiten, worden deze handelingen uitgevoerd vóórdat het beleid in die jurisdictie wordt geïmplementeerd. Niets in dit beleid is bedoeld of functioneert als wijziging of aanvulling op de bepalingen binnen een arbeidsovereenkomst met Cabot en een van zijn werknemers.

VIII. Contactinformatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw bij ons ingediende persoonlijke gegevens, stuur dan een duidelijke omschrijving naar webmaster@cabotcorp.com of het onderstaande adres. We zullen binnen een redelijke termijn reageren.

Cabot Corporation
Global Data Protection
Cabot Corporation
Two Seaport Lane, Suite 1300
Boston, MA 02210-2019
Telefoon: + (617) 345-0100
Fax: + (617) 342-6256