Algemene voorwaarden

Websitedisclaimer

Cabot beheert deze website (de "Site") voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden. Door het gebruik van deze site of het downloaden van informatie of inhoud van de site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Cabot behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en aan te passen. Indien u de site na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw instemming met deze wijzigingen.

1. Tenzij anders aangegeven, zijn deze site en de gehele inhoud ervan het eigendom van Cabot en worden deze beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomwetten. U mag de site bekijken en delen van de inhoud ervan downloaden met de volgende beperkingen:

  • U behoudt op alle exemplaren van de gedownloade inhoud alle aanduidingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten die in de inhoud staan;  en
  • U mag de inhoud op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar vertonen, uitvoeren, verspreiden of anderszins gebruiken op een manier die de belangen van Cabot schaadt. 

2. Cabot spant zich naar alle redelijkheid in, de informatie op de Site nauwkeurig en up-to-date te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Cabot aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

3. Cabot kan te allen tijde toegang tot de site beëindigen, wijzigen, opschorten of beperken, of stoppen met elk aspect van de site, inclusief de beschikbaarheid van functies. 

4. De informatie op deze site wordt uitsluitend als dienst aan u verstrekt en in sommige gevallen wordt deze verstrekt door derden. De informatie op deze site wordt verstrekt op voorwaarde dat u zelf bepaalt of deze geschikt is voor uw doeleinden voordat u deze gaat gebruiken. Noch Cabot noch enige partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de site of materialen of informatie op de site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade ontstaan door uw toegang tot of gebruik van deze site. Zonder beperking van het voorgaande, wordt alles op deze Site u verstrekt "ALS ZODANIG" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID VAN PRESTATIES OF NIET-INBREUK. Sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing als de toepasselijke wet in uw jurisdictie de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat.

5. Cabot is evenmin verantwoordelijk voor en sluit eveneens alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door virussen die mogelijk uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren door uw toegang tot, gebruik van of bladeren op de site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site door u.

6. Verwijzingen naar arbeidsvoorwaarden of ander beleid en andere procedures, of beschrijvingen van documenten ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en andere informatie kunnen samenvattingen of uittreksels zijn en zijn mogelijk niet volledig of allesomvattend. Alle verwijzingen of uittreksels zijn onderhevig aan en gekwalificeerd in hun totaliteit met betrekking tot de volledige documenten.

7. U stemt ermee in dat alle informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën, concepten, technologie of know-how) die u ons via deze site of anderszins verzendt wordt geacht, en wordt behandeld als, niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Voor zover door toepasselijke wetten is toegestaan, is Cabot vrij om deze informatie te gebruiken voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, openbaring, transmissie, publicatie, uitzending en/of posting. Door Cabot dergelijke informatie te verzenden, stemt u ermee in dat Cabot vrij is om alle ideeën, concepten, know-how en/of technieken in alle informatie die u naar de site verzendt te gebruiken voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten met behulp van dergelijke informatie.

8. Alle persoonlijke gegevens die u aan Cabot verstrekt via de site, wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Cabot.

9. De naam Cabot, het logo en productnamen aangegeven door de symbolen ®, ™ of SM, zijn handelsmerken van Cabot of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken die op deze site worden gebruikt, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op deze site of in deze gebruiksvoorwaarden mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, enige licentie of recht van gebruik van een handelsmerk weergegeven op de site zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

10. Alle koppelingen op deze site naar websites van derden worden uitsluitend als een dienst aan u verstrekt door Cabot. We controleren niet de informatie die wordt opgehaald wanneer u op een koppeling van een derde klikt. Daarom draagt Cabot geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites van derden. Cabot onderschrijft of sponsort geen gekoppelde websites, de informatie die daarop wordt getoond of de producten of diensten die op deze websites worden beschreven. 

11. De algemene verkoopvoorwaarden van Cabot worden niet gewijzigd door de site of de inhoud, materialen en informatie die de site bevat.

12. Alle claims of rechtszaken die verband houden met de site of het gebruik van de site zullen worden onderworpen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, zonder rekening te houden met conflicten van wetbeginselen.

Laatste update in augustus 2014.